A megváltás, Isten válságkezelő programja

március 27th, 2009

Az élet, a közös együttlét átláthatatlan szövevényében a válságok miatt gyöngének, bizonytalannak, kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. A jelenségek láttán gazdasági, politikai válságot emlegetünk, ahelyett, hogy beismernénk, valójában erkölcsi válságról van szó.Fontosak a társadalmi változások, amelyek az embereket kedvezőbb körülmények közé juttatják, de ezek az ember legbensejét mégsem érintik, mert az ember – a kényszerítő hatások ellenére is – szabad, nyitott, a végtelenre nyíló, gyökerében erkölcsi lény. Emberségének mértékét magában hordja. Szabadságunkat, amelyre oly sokszor hivatkozunk, kötetlenségek, növekvő felelőtlenségek teszik kérdésessé. Lelkiismeretünk szavával vágyaink feszítő ereje ütközik. A döntéskényszer esetenként komolytalan döntésekhez vezet, amelyek fölött valami végzetszerűség lebeg, és a sok kicsi engedmény beépül jellemünkbe, s később már csak sodródunk.Akik könnyűszerrel és olcsón akarnak mindennapi megélhetésükhöz jutni; akik sikereik érdekében mindent feláldoznak; akik minden kedvező fordulatot kihasználnak a maguk érvényesülésére, azok erkölcsi gátakkal nem kockáztatják esélyeiket.  

A zsidóknak írt levél szerzője arra hívja fel figyelmünket, hogy „tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a felkínált öröm helyett a kereszthalált szenvedte el.” (Zsid. 12,2) Számunkra Jézus a tükör, az Ő szelídsége, alázatossága, jellemének tisztasága, segítőkészsége, az Atya akaratának teljesítése. Jézus már nyilvános élete kezdetén gyökeresen ellene mond minden olcsó sikernek, és vállalja alkutlanul a küldetésével járó szenvedéseket. Ahelyett, hogy mindenhatóságát igénybe vette volna, hogy istenfiúi kiválasztottságát kihasználta volna, vállalta az embersorsot.Visszautasította a Sátánt, aki arra csábította, hogy a paradicsomi büntetés értelmében ne arca verítékével szerezzen kenyeret, hanem könnyű csoda révén; hogy ne szenvedéssel járó küzdelemben vívja ki tiszteletre méltó helyét a világban, hanem válassza a könnyebb utat, hódoljon előtte; hogy ne vállalja a sorsával járó üldöztetést, hanem vegye igénybe az ég angyalainak védelmét. 

Az Isten azt választotta ki, ami a világ szemében oktalan, gyönge, megvetett, hogy lelepleződjenek evilág bölcsei, hogy nyilvánvalóvá váljanak a világ hatalmasainak kártyái, hogy megszégyenüljenek azok, akik valaminek látszanak az emberek szemében.  Isten felforgatja az emberi gondolkodás logikáját, és azzal építi az életet, ami az emberi okoskodás szerint semmire sem jó, főleg arra nem, hogy életet hozzon létre. Semmi sem értelmetlenebb, megvetettebb a halálnál, és Isten mégis azt tette az élet szolgájává Jézus Krisztusban. A dolgok rendjének megfordítása ez, amely csodás fordulatot adott a világnak. Jézus ezt az isteni művet bizonyította tanítványainak a feltámadás örömében, amely küldetésük útján, mint örömhír, az élet üzenete lett a világ számára. 

Megváltottságunk 2009. évében  

Comments are closed.